سید مصطفی حسینی

 معمار نرم‌افزار و مهندس فرآیند RUP

Software Architect & RUP Process Engineer

سید مصطفی حسینی

صفحه شخصی |  RUP چیست؟ |  فازهای RUP |  دیسیپلین‌های RUP |  نكته‌ها |  دوره آموزشی RUP |  ابزارهای Rational |  تكنولوژی‌های نرم‌افزاری

 

  موارد جديد در RUP 7
پس از نسخه‌اي از RUP كه در سال 2003 (همراه با Rational Suite) عرضه شد، تا مدت نسبتا زيادي (در حدود 3 سال) Rational نسخه جديدي از RUP ارائه نكرده بود. البته در طي اين مدت Plugin هايي براي RUP (از جانب Rational يا ساير شركت‌ها) عرضه شده بود كه عمدتا براي سفارشي سازي RUP براي يك حوزه خاص بودند. سرانجام نسخه مهم بعدي RUP به نام RUP 7 توسط Rational عرضه شد. تغييرات عمده RUP 7 نسبت به RUP 2003.06.15 شامل موارد زير مي‌شود :
  • تغيير واژگان و مفاهيم مورد استفاده بر اساس Unified Method Architecture كه به عنوان استاندارد OMG براي فرا مدل فرآيند مهندسي نرم‌افزار (SPEM 2.0) پيشنهاد شده است.
  • تفكيك مفاهيم مقدماتي UMA بصورت يك plugin براي RUP با نام Base Concepts.
  • به‌روز آوري عمده در بخش بهترين تجربيات (Best Practices). اين بخش در قالب مفاهيم كليدي توليد مبتني بر كسب و كار (Buiseness –Driven Development) باز نويسي شده است.
  • فرآيند‌هاي جديد تحويل
  • تغييرات در نماي ظاهري صفحات RUP و tree browser
  • به‌روز‌آوري در ديسيپلين محيط (Environment) تا با ابزارهاي جديد سازگار شود.
  • ايجاد يك وظيفه جديد؛ توليد خصوصيات تكميلي (Develop Supplementary Specification)
  • محتويات جديدي براي ساخت سيستمي از سيستم‌ها، كه شامل تجزيه Use-case ها، تحليل عمليات و طراحي عمليات مي‌شود.

Sayyed Mostafa Hosseyni
RUP Process Engineer & Software Architect
Phone : 0912 275 37 87
E-Mail : smhoseyni@gmail.com
www.smhoseyni.com
Creative Commons License